Mức lương lao động tay nghề cao tại Vương Quốc Anh

Thị thực lao động tay nghề cao cho phép bạn đến hoặc ở lại Vương quốc Anh để làm một công việc đủ điều kiện với một nhà tuyển dụng được chấp thuận.

Bạn phải đáp ứng tất cả các yêu cầu sau để đủ điều kiện xin thị thực lao động tay nghề:

– Công việc của bạn đủ điều kiện để được cấp thị thực này.
– Bạn sẽ làm việc cho một công ty sử dụng lao động ở Vương quốc Anh đã được Bộ Nội Vụ chấp thuận.

– Trước khi bạn có thể tìm hiểu xem công việc của bạn có đủ điều kiện hay không, bạn cần biết mã nghề nghiệp gồm 4 chữ số của nó.

– Nếu bạn đã có một lời mời làm việc, hãy hỏi người sử dụng lao động để biết mã nghề nghiệp của bạn.

– Nếu bạn không biết mã của mình, bạn có thể tìm kiếm công việc của mình trong công cụ mã hóa nghề nghiệp ONS.

– Đảm bảo rằng mô tả công việc phù hợp với những gì bạn sẽ làm. Một số công việc tương tự có các mã khác nhau (ví dụ đầu bếp và phụ bếp. Đầu bếp đủ điều kiện để được cấp thị thực Công nhân lành nghề, nhưng phụ bếp thì không.)

– Kiểm tra xem mã nghề nghiệp có đủ điều kiện cho thị thực này không.

– Khi bạn biết mã nghề nghiệp của mình, hãy xem bảng các công việc đủ điều kiện để xem nó có được bao gồm không.

Yêu cầu mức lương

Mức lương tối thiểu cho loại công việc bạn sẽ làm là mức lương nào cao nhất trong số 3 tùy chọn sau:

– 25.600 Bảng mỗi năm
– 10,10 Bảng mỗi giờ
– “Tỷ lệ đi làm – going rate” cho loại công việc bạn sẽ làm

+ Nếu “tỷ lệ đi làm” cho công việc của bạn cao hơn cả hai điều này, bạn phải được trả ít nhất bằng với mức lương hàng năm cho công việc bạn làm.

(ví dụ: Lương của bạn là 27.000 bảng mỗi năm, nhưng mức lương hàng năm cho công việc bạn sẽ làm là 30.000 bảng. Bạn không đáp ứng các yêu cầu về mức lương thông thường đối với loại UK Skilled worker Visa.)

Mỗi mã nghề nghiệp có tỷ lệ đi làm riêng. Bạn cần kiểm tra bảng tỷ lệ đi làm cho loại hình công việc của bạn.

+ Có các quy định về tiền lương khác nhau. Nếu bạn làm chăm sóc sức khỏe hoặc giáo dục, mức lương sẽ được tính dựa trên thang lương quốc gia.

Các nhà tuyển dụng được chấp thuận ở Vương quốc Anh
Bạn phải có lời mời làm việc từ một nhà tuyển dụng được chấp thuận tại Vương quốc Anh trước khi bạn nộp đơn xin thị thực Lao động có tay nghề cao. Các nhà tuyển dụng được chấp thuận còn được gọi là nhà tài trợ, vì họ đang tài trợ cho bạn đến hoặc ở lại Vương quốc Anh.

Nếu bạn đã có một lời mới làm việc từ một nhà tuyển dụng được chấp thuận

Nhà tài trợ (Nhà tuyển dụng) sẽ kiểm tra xem bạn có đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện hay không. Họ sẽ cung cấp cho bạn một giấy chứng nhận tài trợ để chứng minh điều này.

Giấy chứng nhận tài trợ là một bản ghi điện tử, không phải là một tài liệu vật lý. Nó sẽ có một số tham chiếu mà bạn sẽ cần cho đơn xin thị thực của mình.

Bạn phải nộp đơn xin thị thực trong vòng 3 tháng kể từ khi nhận được giấy chứng nhận tài trợ.

Thông tin khác